Fabrikanten

Adverteren

ALGEMENE VOORWAARDEN


De bestelling en verkoop van goederen via deze site CAPINO.BE behoren tot de activiteiten van CAPINO bvba zelfstandige onderneming met zetel te 8560 wevelgem vanackerestraat 41.

Onder "Koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.

Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.capino.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper.

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

Verkoopsovereenkomst

Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij mail of schrijven op de hoogte stelt.

De ontvangst van het bevestigingsschrijven of mail door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen.

In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

 


Prijsbeleid

De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen..

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven of mail.

De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

Betalingswijzen

Kredietkaart: Visa, Mastercard (voorlopig nog niet actief)

Bankoverschrijving

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventueele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is de verkoper geen partij inde relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

CAPINO op FACEBOOK

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten